Behandelingen in schoonheidssalons veilig

Schoonheidssalons vallen sinds 2016 onder het toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Om een beter beeld te krijgen van behandelingen in de schoonheidssalons besloot de inspectie een wat breder onderzoek te doen. Aan de hand van een toetsingskader is de inspectie bij 18 schoonheidssalons langs geweest. Op 9 augustus 2022 heeft de inspectie een factsheet met een samenvatting van de resultaten gepresenteerd. De conclusie: de zorg in schoonheidssalons is veilig, maar de kwaliteit kan omhoog.

Veilige zorg in schoonheidssalons

In de media en Tweede Kamer is geregeld aandacht voor de cosmetische sector. Artsen spreken hun zorgen uit en spreken van beunhazen en slachtoffers vertellen hun verhaal.  Feit is dat de inspectie tot nu toe in verhouding weinig meldingen krijgt van professionals en/of burgers over calamiteiten of ernstige schade naar aanleiding van behandelingen in schoonheidssalons.

De inspectie concludeert dat de aangeboden behandelingen in de bezochte salons onder verantwoorde voorwaarden plaatsvonden. Vastgestelde tekortkomingen liggen veelal in de rand voorwaardelijke sfeer, zoals het vastleggen van procedures.

De inspectie heeft geen ‘misstanden’ aangetroffen zoals deze in de media gemeld worden. Voorbehouden handelingen, zoals het toedienen van fillers en botox met behulp van een naald, gebeurde in alle gevallen door een arts.  Wel merkt de inspectie dat de bezochte schoonheidssalons lang niet altijd beseffen dat ze onder het toezicht van de IGJ vallen. Ze zijn daardoor ook lang niet altijd op de hoogte van de geldende wetten. De inspectie is hier al langer over in gesprek met de branchevereniging ANBOS.

Hyaluronpen en mesogun voorbehouden behandeling

De inspectie liet daarnaast het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2 apparaten onderzoeken die in schoonheidssalons worden gebruikt: de hyaluronpen en de mesogun.

Het RIVM heeft de precieze werking van deze apparaten en de bijbehorende risico’s in kaart gebracht. Op basis daarvan beschouwt de inspectie behandelingen met een mesogun en hyaluronpen (en apparaten met een vergelijkbare techniek) als het zetten van een injectie, en daarmee als een voorbehouden handeling.  Dat betekent dat deze apparaten alleen onder verantwoordelijkheid van een arts mogen worden gebruikt.  Het is de eerste keer dat de inspectie zich expliciet uitspreekt over deze behandelmethoden.

Schoonheidssalons en medische hulpmiddelen

De salons moeten bij aanschaf van medische hulpmiddelen er goed op letten dat die aan de geldende wettelijke eisen voldoen, zoals vastgelegd in de Verordening Medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation – MDR). De fabrikant/leverancier moet daartoe over een verklaring van conformiteit beschikken waarop dit wordt verklaard. Daarbij moet op het hulpmiddel een CE-markering ter herkenning zijn aangebracht. Salons moeten duidelijke afspraken maken met de leverancier over het onderhoud van het hulpmiddel en de opleiding van de gebruikers. Voor de gebruikers moet altijd inzichtelijk zijn dat het hulpmiddel tijdig is onderhouden en juist is geïnstalleerd. De bekwaamheid van gebruikers voor het gebruik van het hulpmiddel moet vastgelegd zijn.