Hoeveel Nederlanders bezoeken wel eens een sauna? En hoe vaak gaat men dan naar de sauna? En wat zijn de eigenschappen van de saunabezoeker? Het antwoord op deze vragen vind je in het Nationaal Saunabezoekers Onderzoek dat is uitgevoerd in de periode van april 2016 tot april 2017 door middel van enquêtes. De enquêtes zijn schriftelijk, mondeling en online afgenomen. De steekproef bestaat uit circa 1.300 Nederlanders en geldt als representatief voor de Nederlandse bevolking.

Saunabezoek: participatie en bezoekfrequentie

Onder een saunabezoeker verstaan we het aantal Nederlanders dat minimaal één of meerdere keren per jaar een sauna bezoekt. Het bezoek aan kuuroorden en overige wellness-aanbieders is in dit onderzoek niet meegenomen.

Uit het Nationaal Saunabezoekers Onderzoek blijkt dat 10,4% van de Nederlandse bevolking in 2016-2017 minimaal één of meerdere keren per jaar een sauna heeft bezocht. Dit komt neer op circa 1,8 miljoen saunabezoekers. In de periode 2010-2016 is het aantal Nederlanders dat één of meerdere keren per jaar naar de sauna gaat met 38,5% toegenomen. Jaarlijks is dit een gemiddelde stijging van circa 5,5%.

Saunabezoekers bezochten in 2016 gemiddeld 8,9 keer een saunabedrijf. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2010 (gemiddeld 10,3 bezoeken). Het aantal saunabezoeken bedroeg hiermee circa 15,6 miljoen in 2016. Dit is een stijging van 22,2% ten opzicht van 2010 (jaarlijkse groei van 3,7%).

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende type bezoekers:
• Light user (1 tot 12 bezoeken per jaar), 60% van de saunabezoekers
• Medium user (12 tot 40 bezoeken per jaar), 34% van de saunabezoekers
• Heavy user (meer dan 40 bezoeken per jaar). 6% van de saunabezoekers

Een verklaring voor de daling in de bezoekfrequentie is de toename (+5%) in light users en forse afname (-13%) in heavy users. Er zijn dus relatief meer saunabezoekers die minder vaak naar de sauna gaan.

Eigenschappen van de saunabezoeker

Het onderzoek geeft ook een goed beeld van de eigenschappen van de saunabezoekers.  Uit het onderzoek kwamen de volgende resultaten naar voren:

  • Saunabezoekers zijn vaker vrouwen dan mannen
    64% van de saunabezoekers is vrouw, tegenover 36% man. In 2010 bedroeg het aandeel vrouwen nog 60%.
    Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aandeel mannen toe tot circa 40%.
  • Saunabezoekers zijn vaker hoger opgeleid.
    De saunabezoeker is voor 57% hoger opgeleid, ruim twee keer zo hoog als het aandeel in Nederland. et aandeel laagopgeleiden bedraagt 8%, vier keer zo laag als het aandeel in Nederland.
  • De meeste saunagebruikers bezoeken grote bedrijven. Slechts een klein deel van de saunagebruikers geeft aan kleine saunabedrijven te bezoeken. Dit type sauna is populair onder Heavy users. De grote en landelijke saunabedrijven zijn met name populair onder Light users.
  • De gemiddelde leeftijd van de saunabezoeker is 42 jaar. Dit verschilt nauwelijks van de gemiddelde leeftijd in 2010. De mannelijke bezoeker (47 jaar) is gemiddeld ouder dan de vrouwelijke bezoeker (41 jaar). Vanaf 20 jaar tot 60+ zijn alle leeftijden relatief goed vertegenwoordigd. De sauna is dus een vorm van ontspanning voor alle leden.

Bestedingen tijdens een saunabezoek

Gemiddeld besteedt een saunabezoeker circa € 63 per bezoek. De bestedingen zijn exclusief kortingsacties.  De entreeprijzen staan juist onder druk als gevolg van prijs- en kortingsacties en yieldmanagement (variabele prijzen afhankelijk van bezoekmoment).

Ten opzichte van 2010 is de gemiddelde besteding licht toegenomen met circa € 1,50, Deze toename komt met name door hogere bestedingen in de horeca,   De saunabezoeker geeft minder uit naarmate men vaker de sauna bezoekt. Zo geeft de Heavy user gemiddeld € 49,= uit, terwijl een Light user gemiddeld circa € 65,= uitgeeft.

Wil je alle resultaten zien van het onderzoek?

Vul dit formulier in om toegang te krijgen tot mijn downloads